Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Het 'Caesar Fitness & Spa Resort' bewegingsconcept dat aan de deelnemer wordt aangeboden evenals de diverse activiteiten die onder de naam 'Caesar Fitness & Spa Resort' worden aangeboden, alsmede de organisator van dit bewegingsconcept zijnde NOI 27 BV gevestigd te Den Haag (KvK nummer: 52253597). Vestiging: de fysieke locatie waar Caesar Fitness & Spa Resort wordt aangeboden. . Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 14 jaar en ouder, welke deelneemt aan Caesar Fitness & Spa Resort. Caesar Fitness & Spa Resort entreepas: toegangspas voor de Caesar Fitness & Spa Resort vestiging. Caesar Fitness & Spa Resort voordeelpas: Caesar Fitness & Spa Resort entreepas die tevens geschikt is voor voordelen die geselecteerde bedrijven aan Caesar Fitness & Spa Resort leden aanbieden. Pashouder: de natuurlijke persoon of - ingeval van bedrijfsfitness - de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Artikel 2: Aanmelding en Toegang

2.1 De aanmelding voor Caesar Fitness & Spa Resort vindt plaats door:
a. Het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, aan de receptie bij de vestiging van de betreffende Caesar Fitness & Spa Resort in te vullen en te ondertekenen.
b. Het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, online op www.thefitnesshouse.nl in te vullen en te verzenden.
c. In geval van bedrijfsfitness de met de werkgever overeengekomen wijze.
Het lid heeft bij online inschrijving het recht om aan Caesar Fitness & Spa Resort mee te delen dat hij/zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.
2.2 De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Caesar Fitness & Spa Resort de aanmelding heeft ontvangen.
2.3 Het inschrijfgeld € 50,00 is bij inschrijving verschuldigd.
2.4 De administratiekosten € 17,50 zijn bij inschrijving verschuldigd.
2.5 Caesar Fitness & Spa Resort behoudt zich het recht om actiematig kortingen te geven. Hierbij is het inschrijfformulier leidend.
2.6 Caesar Fitness & Spa Resort is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.
2.7 Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van Caesar Fitness & Spa Resort zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
2.8 Uitsluitend op vertoon van een geldige Caesar Fitness & Spa Resort entreepas krijgt men toegang tot de Caesar Fitness & Spa Resort vestiging.
2.9 Met een geldige Caesar Fitness & Spa Resort entreepas is het lid gerechtigd om binnen openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Caesar Fitness & Spa Resort.
2.10 Kinderen onder de 18 jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd/verzorger in te leveren samen met een kopie legitimatie van hun ouder/voogd/verzorger.

Artikel 3: De Fitness House entreepas

3.1 Caesar Fitness & Spa Resort entreepas blijft te allen tijde eigendom van Caesar Fitness & Spa Resort.
3.2 De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Caesar Fitness & Spa Resort entreepas.
3.3 Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Caesar Fitness & Spa Resort entreepas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. De pashouder dient dit telefonisch te melden, waarna de pas wordt geblokkeerd voor toegang. Het telefoonnummer waar dit telefonisch gemeld kan worden staat vermeld op de www.thefitnesshouse.nl. Een vervangende pas kan tegen betaling middels automatische incasso van € 25,- worden verkregen aan de receptie van Caesar Fitness & Spa Resort.

Artikel 4: Openingstijden

4.1 Caesar Fitness & Spa Resort behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
4.2 Op officiële en erkende feestdagen is de Caesar Fitness & Spa Resort vestiging gerechtigd gesloten te zijn.
4.3 Caesar Fitness & Spa Resort is gerechtigd de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5: Lidmaatschap, Termijn en Betaling

5.1 Een lidmaatschapsovereenkomst bij Caesar Fitness & Spa Resort wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur vanaf de ingangsdatum. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt bepaald door de deelnemer op het inschrijfformulier. De eerste periode van 4 weken zal ingaan vanaf deze datum. Het lid is het abonnementsgeld over de gehele abonnementsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd. Caesar Fitness & Spa Resort biedt de sporter echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.
Na het afsluiten van abonnementen wordt het abonnementsgeld per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
5.2 Aan de receptie in de vestiging kunt u informeren naar onze tarieven.
5.3 Bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
5.4 Betaling dient te geschieden per periode van 4 weken vooruit via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
5.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals uitgevoerd. Als het verschuldigde bedrag na de 2e incasso nog niet is voldaan, wordt € 9,- stornokosten in rekening gebracht. Het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
5.6 De Caesar Fitness & Spa Resort entreepas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan de toegang tot Caesar Fitness & Spa Resort vestiging worden geweigerd. Caesar Fitness & Spa Resort is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
5.7 Indien door een deelnemer geen gebruik wordt gemaakt van het recht tot onbeperkt trainen, vind er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
5.8 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.
5.9 Caesar Fitness & Spa Resort behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden alle leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
5.10 Caesar Fitness & Spa Resort behoudt zich het recht om jaarlijks te indexeren.

Artikel 6: Risico en Aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik maken van de toestellen, het volgen van een programma van welke aard ook, bij Caesar Fitness & Spa Resort, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
6.2 Zowel Caesar Fitness & Spa Resort als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
6.3 Caesar Fitness & Spa Resort als haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer en/of derde.
6.4 De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Caesar Fitness & Spa Resort, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

Artikel 7: Beëindigen

7.1 De deelnemer kan zijn abonnement beëindigen door één periode van 4 weken voor het verlopen van zijn abonnement de lidmaatschapsovereenkomst op te zeggen door middel van het in te vullen en ondertekenen van het opzegformulier bij de receptie van de vestiging.
7.2 Alleen deelnemers die zich middels het internet hebben ingeschreven mogen via het internet opzeggen.
7.3 De opzegtermijn bedraagt één periode van vier weken voor de datum waarop het abonnement afloopt, met in achtneming van artikel 5.
7.4 De Caesar Fitness & Spa Resort entreepas dient na afloop van het lidmaatschap te worden geretourneerd aan Caesar Fitness & Spa Resort. Dit dient te gebeuren binnen één maand na afloop van het abonnement. Bij het in gebreke blijven hiervan wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een voordeelpas abonnement. Een 4 wekelijkse contributie van € 3,85 zal worden geïncasseerd voor het behouden en/of gebruik blijven maken van de voordeelpas.
7.5 Caesar Fitness & Spa Resort behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de Caesar Fitness & Spa Resort medewerker de pas in te vorderen en het abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
7.6 Opschorting van het abonnement om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 8: Huisregels

8.1 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en de algemene voorwaarden van Caesar Fitness & Spa Resort en hiernaar te handelen.
8.2 In geval van vragen met betrekking tot Caesar Fitness & Spa Resort dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de medewerker van Caesar Fitness & Spa Resort en in tweede instantie schriftelijk tot Caesar Fitness & Spa Resort.
8.3 De algemene voorwaarden en de huisregels van Caesar Fitness & Spa Resort staan op de website www.thefitnesshouse.nl en zijn gratis te downloaden.

Artikel 9: Algemene Voorwaarden, Toepasselijk Recht en Forumkeuze

9.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Caesar Fitness & Spa Resort aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een deelnemer en Caesar Fitness & Spa Resort locatie genoemd in de overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
9.3 Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Caesar Fitness & Spa Resort te kennen en te accepteren, opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met het inschrijfformulier als bedoelt in artikel 2 van deze algemene voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.
9.4 Caesar Fitness & Spa Resort is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarde te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art 5.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.